Rea
  • Islam - Frågor och svar
  • Islam - Frågor och svar

Islam - Frågor och svar

50 kr

Tvärtemot vad en del omedvetet fått för sig eller medvetet försöker antyda, så inbjuder Islam människan till att ställa frågor i syfte att erhålla kunskap och uppnå sanning; även när det kommer till Islams egna lagar!

Människan har en inre drift att vilja utvecklas och nå fullkomlighet, och på den vägen söker hon ta reda på och veta varför saker och ting är som de är. Denna naturliga egenskap bejakas inte enbart av Islam utan även hyllas och manas till; inte minst genom att många av den heliga Koranens verser avslutas med frågan ”reflekterar/tänker/förstår/inser/begriper/… de inte?!” som används som en varslande och uppmanande påminnelse i detta syfte. Även via hadither (återberättelser) som anger att ”en timmes reflektion är bättre [högre i värde] än sjuttio år av dyrkan” betonas vikten av reflektion i syfte att erhålla kunskap och insikt!


Denna bok är en samling på frågor och svar kring diverse islamiska lagar och logiken bakom dessa. Två av vår samtids stora rättslärda, Ayatullah Makarim Shirazi och Ayatullah Ja’far Subhani, belyser inverkande faktorer kring de religiösa principerna som berörs av frågorna kring dessa lagar på ett enkelt, lättförståeligt, övergripande och sammanfatt vis och inbjuder således läsaren att få inblick i ett antal vanligt förekommande frågor relaterade till Islam och Profetens(S) och Ahl al-Baits(A) skola!

Frågorna är ställda av ordinära indvider på olika platser runtom i världen och rör diverse olika ämnen med ett gemensamt mål och syfte – nämligen att avlägsna slöjorna av okunskap och ignorans i utbyte mot sanningens ljus – må vi alla vistas under dess sken inshaAllah (om Gud så vill)!